Všeobecné obchodné podmienky

(Ďalej len „VOP“)

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky online programu Onlinematurita (ďalej len „OM“ alebo „Program“) upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o členstvo v Programe, členom programu a spoločnosťou Edukka s.r.o., so sídlom Líščie nivy 12 , Bratislava 821 08, IČO: 47 868 422, DIČ: 2024132528, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, OU-BA-OZP1-2014/063830-2, register: 110 -235245 prevádzkujúcou program Onlinematurita (ďalej len „OM“).

 1. Edukka s.r.o. – (ďalej len „Edukka“) – je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti je: vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov. Edukka s.r.o. zároveň prostredníctvom internetovej stránky https://onlinematurita.sk/ (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje program Onlinematurita.
 2. Program Onlinematurita alebo OM – internetový online program prevádzkovaný firmou Edukka s.r.o. prostredníctvom web stránky, ktorý svojim členom poskytuje prístup k jednotlivým videolekciam tématických okruhov maturitnej skúšky. O možnosti vstupu do Programu Edukka informuje verejnosť prostredníctvom web stránky, propagačných materiálov ako aj inými formami.
 3. Registrácia – pod týmto pojmom sa rozumie riadne vyplnenie registračného formulára o členstvo v Programe, ktorý sa nachádza na web stránke a jeho odoslanie firme Edukka s.r.o. kliknutím na príslušnú časť.
 4. Záujemca o členstvo v Programe alebo Záujemca – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala registráciu.
 5. Člen programu alebo Člen – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonala registráciu a uhradila poplatok za konkrétny tématický okruh – ohruhy.
 6. Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy v zmysle týchto VOP a firmou Edukka s.r.o. nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Predmet alebo Kurz – je celok video lekcií publikovaných na web sránke www.onlinematurita.sk, publikovaných vo formáte Mp4. Každý celok obsahuje rôzny počet samostatných lekcií a sú v ňom rozpracované a vysvetlené okruhy maturitných tém, časy jednotlivých video lekcií sú uvedené iba orientačne /zaokrúhlene na celú minútu/.

Online program Onlinematurita – základný produkt – člen tohto Programu registráciou a uhradením poplatku získava časovo obmedzený prístup k videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii web stránky a to na dobu 4 mesiacov /120 dní/.

2. POPLATKY

Členské poplatky pre aktuálny rok sú stanovené nasledovne:

Online program Onlinematurita – Maturitné témy

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby zaregistrované v Slovenskej republike sú ku dňu 14/4/2015:

Za predmety: Účtovníctvo, Ekonomika, Chémia, Dejepis, Matematika – cena: 4,90 Eur / 1 predmet

Za predmety: Náuka o spoločnosti, Biológia, Informatika, Anglický jazyk, Slovenský jazyk, Fyzika – cena: 3,90 Eur / 1 predmet

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Celková cena za predmet sa môže meniť v závislosti od časového obdobia, kedy je sprístupnený. Konečná cena je cena, ktorá je aktuálne zverejnená na web stránke www.onlinematurita.sk ., resp. je aktuálne zverejnená na web stránke www.onlinematurita.sk ., po zľave.

3. VZNIK ČLENSTVA V PROGRAME

 1. Členstvo vzniká registráciou a zaplatením poplatku za prístup k video lekciám (poplatok nie je možné zaplatiť v splátkach).
 2. Pri registrácii Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v registračnom formulári nachádzajúcom sa na web stránke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačnú adresu, kontaktnú e–mailovú adresu, telefónne číslo, druh členstva, o ktoré má záujem. Záujemca – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba v registračnom formulári nachádzajúcom sa na web stránke uvedie krstné meno a priezvisko osoby vykonávajúcej registráciu a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e–mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania. Pred odoslaním registračného formulára firme Edukka s.r.o. je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas.
 3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii je povinný firme Edukka s.r.o. bezodkladne oznámiť emailom na e–mailovú adresu: info@onlinematurita.sk
 4. Momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom priamo určeného poľa na web stránke dochádza medzi Záujemcom a firmou Edukka s.r.o. k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním registračného formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok a tento sa zaväzuje uhradiť.
 5. Bezodkladne po doručení registračného formulára firme Edukka s.r.o., zašle firma Edukka s.r.o. Záujemcovi na e–mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári e–mail, v ktorom potvrdí doručenie registračného formulára.
 6. Platbu je možné zrealizovať na účet firmy Edukka s.r.o., iba platobnou kartou. prostredníctvom platobnej brány Trust Pay.
 7. Platba sa považuje za zrealizovanú dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet firmy Edukka s.r.o..
 8. Záujemcovi si stránke www.onlinematurita.sk vytvorí na prístupové meno a heslo prostredníctvom ktorého bude mať prístup do Programu a bude tak môcť využívať všetky výhody Programu. Člen programu je zodpovedný za utajenie prístupového hesla a je výhradne zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na web stránke pod jeho registračným užívateľským menom a heslom. Člen programu sa zaväzuje nesprístupniť prístupové heslo tretím osobám a zaväzuje sa rešpektovať výlučne osobný charakter členstva v Programe a užívania členských výhod, okrem prípadu sprístupnenia prístupového hesla rodinným príslušníkom (teda rodičom, starým rodičom, súrodencom, manželovi/manželke, a deťom). Člen programu je povinný zabezpečiť, aby prístupové heslo osoby, ktorým ho podľa predchádzajúcej vety Člen programu sprístupnil, nesprístupňovali heslo ďalším osobám. V opačnom prípade zodpovedá Člen programu za škodu, ktorá firme Edukka s.r.o. vznikne.
 9. Ak Člen programu vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať formou e-mailu na e–mailovej adrese: info@onlinematurita.sk.

4. PODMIENKY VRÁTENIA ČLENSKÉHO POPLATKU

 1. Žiadosť o zrušenie členstva v Programe, a teda o ukončenie uzavretej zmluvy s firmou Edukka s.r.o. podľa predchádzajúceho odseku, je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom e–mailu na adresu: info@onlinematurita.sk. Do predmetu správy treba uviesť: ukončenie uzavretej zmluvy. Následným potvrdením e–mailu zo strany firmy Edukka s.r.o. a zaslaním súhlasného stanoviska s ukončením členstva sa zmluva uzavretá medzi Záujemcom a firmou Edukka s.r.o. ukončuje dohodou.
 2. 2.Firma Edukka s.r.o. následne Členovi, ktorého členstvo bolo postupom uvedeným v článku 5.1 VOP ukončené, zablokuje prístupové heslo.

5. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ČLENSTVA

 1. Zmluva, ktorá vzniká momentom odoslania registračného formulára prostredníctvom na to určeného poľa na web stránke, je zmluvou uzavretou na dobu neurčitú. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť výpoveďou s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť ihneď po zakupení Programu. Výpoveď sú povinné obidve zmluvné strany doručiť elektronicky formou e–mailu na e-mailovú adresu: info@onlinematurita.sk.
 2. K tomu, aby mal Člen programu prístup k ďalším videám, audio nahrávkam, elektronickým knihám, cvičeniam a iným produktom a iným výhodám členov, ktoré budú zverejnené na web stránke, resp. poskytované firmou Edukka s.r.o. v nasledujúcich rokoch (teda napr. k materiálom zverejneným na web stránke v roku 2016) sa vyžaduje opätovná registrácia a úhrada členského poplatku na ďalšie obdobie.
 3. Nakoľko zmluva medzi firmou Edukka s.r.o. a Záujemcom je zmluvou uzavretou na diaľku, má Záujemca v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Člen Programu však v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu. Záujemca odoslaním registračného formulára udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.
 4. Nad činnosťou firmy Edukka s.r.o. dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.
 5. Edukka s.r.o. zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti môže Záujemca, či Člen programu zasielať na e-mail: info@onlinematurita.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle firma Edukka s.r.o. odosielateľovi e–mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu, resp. Člena programu. Firma Edukka s.r.o. vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje firma Edukka s.r.o. v zmysle príslušných právnych predpisov.
 6. Edukka s.r.o. nezodpovedá za škodu prípadne vzniknutú uvedením nesprávnych údajov zo strany objednávateľa. Edukka s.r.o. si vyhradzuje právo určiť relevantné pochybenie zo strany Člena a tým odstúpiť od zmluvy. Edukka s.r.o. nie je zodpovedná za finančnú a iný ujmu spôsobenú Členovi v súvislosti s nepochopením alebo nedodržaním inštrukcií spojeých s poskytovanými službami.
 7. Edukka s.r.o. si vyhradzuje právo na tvorbu vlastného obsahu a vlastné pochopenie a spracovanie obsahu maturitných videí – maturitných okruhov. Tie sa nemusia zhodovať s požiadavkami konkrétnej strednej školy. Uvedené údaje v Programe sú len informačné. Člen by mal brať Program len ako zdroj informácií a nemal by sa pripravovať na maturitu výhradne zo stránky www.onlinematurita.sk

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Záujemca udeľuje firma Edukka s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje firma Edukka s.r.o. tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.
 2. Firma Edukka s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e–mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov firma Edukka s.r.o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Firma Edukka s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Firma Edukka s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov firme Edukka s.r.o. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia firmy Edukka s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.
 3. Firma Edukka s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e–mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
 4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke firmy Edukka s.r.o. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e–mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@onlinematurita.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov firmy Edukka s.r.o., ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a -emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.
 5. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@onlinematurita.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu firmy Edukka s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
 6. Firma Edukka s.r.o. využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci web stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie web stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy firmy Edukka s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu web stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na web stránke a iných aktivitách spojených s návštevou web stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na web stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil web stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

7. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 1. Firma Edukka s.r.o. je vlastníkom všetkých dát, ktoré sú obsahom web stránky, vrátane obchodnej značky softwaru, textov, grafiky, videí, audio nahrávok a elektronických obrázkov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na web stránke. Akékoľvek použitie týchto dát ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu firmy Edukka s.r.o. je zakázané. V prípade nekomerčného použitia týchto dát je Užívateľ povinný dodržať všetky relevantné ustanovenia zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov.

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE EDUKKY

Korešpondenčná adresa: Edukka s.r.o., Líščie nivy 12, Bratislava 821 08. Kontaktná e–mailová adresa: info@onlinematurita.sk .

9. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Minimálne požiadavky na prehrávanie videí predstavujú, ktorýkoľvek internetový prehliadač z nasledovných + minimálna verzia:
  • Internet Explorer 10 +
  • Firefox 33 +
  • Google Chrome 31 +
  • Safari 7.1 +
  • Opera 26 +
  • iOS Safari 7.1 +
 2. Firma Edukka s.r.o. upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež rýchlosťou internetového pripojenia.
 3. Napriek tomu, že firma Edukka s.r.o. vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Spoločnosť vyzýva Členov programu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.
 4. Záujemca, či Člen programu sa zaväzuje upovedomiť firma Edukka s.r.o. bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na web stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.
 5. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom, resp. Členom programu na jednej strane a firmou Edukka s.r.o. na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi firmou Edukka s.r.o. a Záujemcom, resp. Členom programu. Vzťah medzi firmou Edukka s.r.o. a Záujemcom – spotrebiteľom, resp. Členom – spotrebiteľom sa spravuje sa tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi firmou Edukka s.r.o. a Záujemcom – fyzickou osobou podnikateľom, Záujemcom – právnickou osobou, resp. Členom – fyzickou osobou podnikateľom, resp. Členom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 6. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. 4. 2015.