Chémia

59,90 

Počet študentov: 1201

“Jedna vec, ktorú nemôžete oklamat je chémia.”
Blake Shelton

Kategórií:
1. Chémia – Chemické látky – Úvod do organickej chémie
2. Atóm – Alkány a cykloalkány
3. Kvantové čísla – Alkény, alkíny
4. Chemická väzba – Aromatické uhľovodíky
5. Periodická tabuľka prvkov – Makromolekuly
6. Roztoky – Deriváty uhľovodíkov
7. Chemické reakcie – Halogénderiváty
8. Chemická kinetika – Aldehydy a ketóny
9. Chemická rovnováha – Amíny
10. Termochémia – Hydroxideriváty
11. Oxidačno-redukčné reakcie – Nitroderiváty
12. Kyseliny a zásady – Heterocykly
13. Hydrolýza a neutralizácia – Sacharidy
14. Kyslík – Vodík, voda
15. Alkalické kovy – Karboxylové kyseliny
16. Kovy alkalických zemín karboxylových kyselín
17. p1 prvky – Substitučné deriváty karboxylových kyselín
18. p2 prvky – Izoméria
19. p3 prvky – Vitamíny
20. p4 prvky – Lipidy
21. p5 prvky – p6 prvky
22. Bielkoviny – Nukleové kyseliny
23. Chémia – d – prvky

Bezplatné lekcie

8. Chemická kinetika – Aldehydy a ketóny

13. Hydrolýza a neutralizácia – Sacharidy

14. Kyslík – Vodík, voda