Účtovníctvo

59,90 

Počet študentov: 1126

“Len som chcel byť podnikateľom…a najlepší spôsob, ako pochopiť business je byť účtovníkom.”
Donald Trump

Kategórií:
1. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
2. Súvaha
3. Sústava účtov
4. Základné zásady účtovania v podvojnej sústave účtovníctva
5. Účtovné doklady
6. Účtovné zápisy a účtovné knihy
7. Účtová osnova, účtový rozvrh
8. Účtovanie o peniazoch v hotovosti a ceninách
9. Účtovanie o bankových účtoch a o bankových úveroch
10. Účtovanie o peniazoch na ceste
11. Účtovanie o pohľadávkach
12. Účtovanie o záväzkoch
13. Účtovanie o materiáli
14. Účtovanie o dlhodobom majetku
15. Odpisy majetku
16. Vyradenie majetku
17. Účtovanie nákladov
18. Účtovanie o mzdových nákladoch, o zdravotnom a sociálnom poistení
19. Účtovanie výnosov
20. Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia

Bezplatné lekcie

3. Sústava účtov

13. Účtovanie o materiáli

16. Vyradenie majetku