Slovenský jazyk

59,90 

Počet študentov: 7025

“Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.”
Ľudovít Štúr

Kategórií:
1. Slovenský jazyk – Jazyk a reč
2. Fonetika a pravopis
3. Náuka o slove
4. Sémantika
5. Morfológia
6. Syntax
7. Sloh, štylistika
8. Správne členenie textu – textotvorná činnosť
9. Ústna vyjadrovacia schopnosť
10. Ľudová slovesnosť
11. Stredovek
12. Renesancia
13. Barok
14. Osvietenstvo a klasicizmus
15. Preromantizmus
16. Romantizmus
17. Realizmus
18. Literárna moderna
19. Medzivojnová próza
20. Poézia medzivojnového obdobia
21. Lyrizovaná próza
22. Slovenská medzivojnová dráma
23. Slovenský jazyk a literatúra Slovenská próza po roku 1945
24. Slovenská poézia po roku 1945
25. Dramatická tvorba po roku 1945

Bezplatné lekcie

5. Morfológia

6. Syntax

17. Realizmus