14. Prírodné pomery svetadielov 2 – Základná charakteristika sídiel