6. Prírodné pomery svetadielov – Prírodné podmienky Slovenska